Ευρωπαϊκά Πτυχία 4 Σημεία Κλειδιά

Είσαι έτοιμος να γραφτείς σε Κολλέγιο;

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων σε ενημερώνει για τα 4 σημεία-κλειδιά των Ευρωπαϊκών Πτυχίων!
Τα 10 Κολλέγια - Μέλη μας πληρούν όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα οδηγήσουν τους υποψηφίους σε ένα πτυχίο από πανεπιστήμιο της Ε.Ε., επαγγελματικά ισότιμο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.
Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:

α) Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας
(βάσει του Νόμου 3696/2008 και όπως τροποποιήθηκε με τον Νόμο 3848/2010).

Τα Κολλέγια λειτουργούν μόνο εφόσον εξασφαλίσουν άδεια που χορηγεί το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι άδειες αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λίστα των αδειοδοτημένων Κολλεγίων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου. Επισημαίνεται ότι μόνο τα Κολλέγια μπορούν να έχουν συνεργασίες με ξένα Πανεπιστήμια και να υλοποιούν τα προγράμματά τους καθώς και να απονέμουν τα πτυχία των ξένων Πανεπιστημίων.

β) Συνεργασία Κολλεγίου με Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο (χώρας της Ε.Ε.) για το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.
Το πρόγραμμα κατάρτισης που παρέχει το Κολλέγιο έχει πιστοποιηθεί επισήμως από το εκπαιδευτικό ίδρυμα που βρίσκεται στο κράτος-μέλος καταγωγής των τίτλων σπουδών.

γ) Ο φοιτητής αποκτά πτυχίο από το ξένο πανεπιστήμιο.
Οι τίτλοι σπουδών που εκδίδονται είναι οι ίδιοι με εκείνους που χορηγούνται όταν η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου στο κράτος-μέλος καταγωγής των τίτλων.

δ) Το πτυχίο αναγνωρίζεται στη χώρα του πανεπιστημίου.
Οι τίτλοι εκπαίδευσης προσδίδουν τα ίδια επαγγελµατικά δικαιώματα στην επικράτεια του κράτους-μέλους που χορήγησε τον τίτλο. Αυτό σημαίνει, ότι όπου απαιτείται, το πτυχίο οφείλει να δίνει στον απόφοιτο την δυνατότητα εγγραφής στον αντίστοιχο Επαγγελματικό Σύλλογο.

Σημειώνουμε ακόμη ότι, όλοι οι απόφοιτοι των Κολλεγίων που είναι Μέλη του Συνδέσμου μας λαμβάνουν πτυχία των ξένων συνεργαζόμενων Πανεπιστήμιων και συγχρόνως παίρνουν και μία βεβαίωση ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το βρετανικό ΔΟΑΤΑΠ (NARIC).
Στην ενότητα "Mέλη" της ιστοσελίδας του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικές πληροφορίες για τα Κολλέγια και τα προγράμματά τους. Τα περισσότερα συνεργάζονται με Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια.

Σημείωση: Η παροχή Αδειών Ιδρύσεως και Λειτουργίας σε κάποια Κολλέγια από το Υπ. Παιδείας δεν εξασφαλίζει ότι οι απόφοιτοί τους θα πάρουν πτυχία αναγνωρισμένα με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Γι’ αυτό, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται για εγγραφή σε κάποιο Κολλέγιο εκτός του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων θα πρέπει να ελέγχουν τα παραπάνω 4 σημεία.

Subscribe our Newsletter