Διαδικασία Εγγραφής Μέλους

Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κολλεγίων:

• Εκπροσωπεί με κύρος τα Κολλέγια-Μέλη του, ως ισχυρό κλαδικό όργανο στο Υπουργείο Παιδείας, καθώς και σε όλους τους αρμόδιους φορείς του ευρύτερου δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

• Συμβάλλει σημαντικά σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν τόσο στη λειτουργία των Κολλεγίων όσο και στα ζητήματα αναγνώρισης των πτυχίων, κάνοντας συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση και την απλοποίηση των σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων. Παρεμβαίνει, συζητά, προτείνει δράσεις, στηρίζει τα συμφέροντα κάθε Μέλους.

• Επενδύει συνεχώς στην αναβάθμιση του επιπέδου λειτουργίας των Κολλεγίων-Μελών του.

• Συνεργάζεται με αναγνωρισμένους φορείς του εξωτερικού, όπως το QAA (Quality Assurance Agency) της Μεγάλης Βρετανίας, με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών από τα Κολλέγια-Μέλη του.

• Έχει συνάψει συνεργασία με το NARIC (National Recognition and Information Council), το αντίστοιχο βρετανικό Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εξασφαλίζοντας μία πρόσθετη αναγνώριση για τα πτυχία των αποφοίτων των Κολλεγίων-Μελών του Συνδέσμου.

• Πραγματοποιεί επαφές με σημαντικούς εγχώριους φορείς, ώστε να συμβάλλει στην εδραίωση της Ελλάδας ως πολιτιστικού, εκπαιδευτικού και πνευματικού κέντρου. Επιδιώκει την προσέλκυση ξένων φοιτητών, καθώς και τη μείωση της εξόδου των Ελλήνων φοιτητών και καθηγητών στο εξωτερικό, με τεράστιο όφελος για την ελληνική οικονομία.

• Επιδιώκει την επίτευξη ίδρυσης Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, με τις κατάλληλες προϋποθέσεις.

• Προωθεί τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και συμμετέχει ενεργά σε Επιτροπές που αφορούν στην εκπαίδευση και την καινοτομία, ενισχύοντας τη δημόσια εικόνα των Κολλεγίων-Μελών του στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς.

Διαδικασία εγγραφής

Εγγράφονται ως Τακτικά Μέλη του Συνδέσμου, οι ιδιοκτήτες, οι ιδρυτές καθώς και οι νόμιμοι εκπρόσωποι των Κολλεγίων, που λειτουργούν στην Ελλάδα και συνεργάζονται με Πανεπιστήμια της Αλλοδαπής ή που έχουν πιστοποίηση από ξένο Φορέα Πιστοποίησης Πανεπιστημιακού Ιδρύματος, ύστερα από έγγραφη αίτηση, ο τύπος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, εφ’ όσον έχουν συμφωνία συνεργασίας με Πανεπιστήμιο χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση αυτή τη συμφωνία οι σπουδαστές τους αποκτούν από το ξένο Πανεπιστήμιο σχετικό τίτλο σπουδών (DIPLOMA ή BACHELOR ή MASTER).
Πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας (κτιρίων, εξοπλισμού, προσόντων καθηγητών, κανονισμού λειτουργίας επιπέδου σπουδών) που περιέχονται στον κώδικα δεοντολογίας.
α) Έχουν την άδεια λειτουργίας Κολλεγίου του νόμου 3696/2008 και των τροποποιήσεων αυτού.
Για την αποδοχή της αίτησης εγγραφής πρέπει να αναγράφεται επ΄ αυτής η συμφωνία δύο Mελών του Συνδέσμου.
β) Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ελέγχει την ακρίβεια των παραπάνω με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως έλεγχο της Συμφωνίας, που έχει υπογραφεί με ξένο Ίδρυμα, διεξαγωγή αλληλογραφίας με το ξένο Ίδρυμα κ.λπ.
γ) Κάθε εκπαιδευτήριο, το οποίο πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, υποβάλλει αίτηση για εγγραφή δύο εκπροσώπων του, ως Mελών του Συνδέσμου. Το εκπαιδευτήριο που ανήκει σε προσωπική εταιρεία θα μπορεί να εγγράφει στον Σύνδεσμο δύο φυσικά πρόσωπα τα οποία θα είναι εταίροι της και θα ορίζονται με απόφαση του διαχειριστή της εταιρείας.
δ) Εταιρεία Ε.Π.Ε ή Α.Ε θα μπορεί να εγγράφει στον Σύνδεσμο δύο φυσικά πρόσωπα τα οποία για μεν την Ε.Π.Ε. θα είναι εταίροι αυτής ή διαχειριστές της, για δε την Α.Ε., μέτοχοι ή Mέλη του Δ.Σ. αυτής. Τα Mέλη αυτά ορίζονται είτε από τον διαχειριστή της Ε.Π.Ε είτε από το Δ.Σ της Α.Ε. αντίστοιχα.
ε) Επίσης, οι Οργανισμοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα θα μπορούν να εγγράφουν ως Mέλη δυο φυσικά πρόσωπα, τα οποία ορίζονται από το Δ.Σ. αυτών ή το αντίστοιχο αρμόδιο όργανο διοίκησής τους.
στ) Γίνονται δεκτά ως αντεπιστέλλοντα Μέλη και όλοι οι ιδρυτές αντίστοιχων Κολλεγίων που λειτουργούν στην αλλοδαπή, υπόκεινται δε στις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές που βαρύνουν τα τακτικά Μέλη.
ζ) Μέλη επίτιμα ανακηρύσσονται, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή τακτικού Μέλους, πρόσωπα τα οποία έχουν προσφέρει πολύτιμες υπηρεσίες εις τους σκοπούς και τις κατευθύνσεις του Συνδέσμου.

Subscribe our Newsletter