Στρατηγική για την Εκπαίδευση

Οι 7 Στρατηγικοί Στόχοι του Συνδέσμου Ελληνικών Κολλεγίων (2015-2018)

• Διατήρηση και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κολλεγίων.

• Απλοποίηση των διαδικασιών της αναγνώρισης των πτυχίων.

• Ενδυνάμωση των σχέσεων με Ε.Ε. - διεθνείς οργανισμούς.

• Σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας.

• Διασφάλιση και βελτίωση της ποιότητας σπουδών.

• Ανάπτυξη επικοινωνιακού και υποστηρικτικού πλαισίου για τους αποφοίτους των Κολλεγίων-Μελών και ενίσχυση των κοινών συμφερόντων μας.

• Προσέλκυση ξένων φοιτητών, με γνώμονα την περαιτέρω προβολή και εδραίωση της Ελλάδας ως ενός πολιτιστικού, πνευματικού, αλλά και διεθνούς εκπαιδευτικού κέντρου.

Subscribe our Newsletter